Polityka prywatności sklepu internetowego www.sklep.malinoweskarby.pl 

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) gwarantują szereg praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, kontrahentów i pracowników firm współpracujących.

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu strony internetowej.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest  Malinowe Skarby Paweł Prymula z siedzibą w Kępie, NIP: 8842465287, REGON: 021823981
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje oraz poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego 
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu Użytkownika i nie są w żaden sposób nadzorowane przez dany Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 13. Więcej informacji na temat plików cookies dostępne jest w  ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Dodatkowo odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności online, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.  

- firmy, które wspierają naszą działalność. Są to, firmy kurierskie, dostawcy, partnerzy handlowi, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, firmy windykacyjne, agencje marketingowe, agencje internetowe, ubezpieczeniowe, technologiczne oraz firmy konsultingowe.

Dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez nas zamówionych przez Klienta usług.

Okres przetwarzania danych osobowych Klienta przez Malinowe Skarby Paweł Prymula zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Malinowe Skarby Paweł Prymula zgód lub innych oświadczeń.

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Klientem będziemy przechowywać przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, będziemy przechowywać dane Klienta przez 3 lata od dnia ich zebrania.

Będziemy także przechowywać dane osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych będziemy przechowywać przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.

W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Malinowe Skarby Paweł Prymula, w tym dla celu marketingu bezpośredniego będziemy przechowywali do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu wykazania rozliczalności będziemy przechowywali dane osobowe Klienta przez okres, w którym Malinowe Skarby Paweł Prymula jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.