Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.malinoweskarby.pl

 § 1

Postanowienia wstępne 

Sklep internetowy sklep.malinoweskarby.pl, dostępny pod adresem internetowym http://www.sklep.malinoweskarby.pl/, prowadzony jest przez Pawła Prymulę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Malinowe Skarby Paweł Prymula, wpisaną do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego 

ds. gospodarki, NIP: 8842465287, REGON: 021823981

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje 

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Malinowe Skarby Paweł Prymula, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8842465287, REGON: 021823981

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: http://www.sklep.malinoweskarby.pl/

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: ul. Łąkowa 11, 46-022 Kępa

Adres e-mail Sprzedawcy:  sklep@malinoweskarby.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 515744181

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 70 1090 2138 0000 0001 4946 1857 Santander Bank

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 9.00-17.00

§ 4

Wymagania techniczne 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,

zainstalowany program FlashPlayer. 

§ 5

Informacje ogólne 

Produktem Sklepu Internetowego są artykuły, produkty, akcesoria i dekoracje związane z uroczystościami weselnymi i innymi okazjami/uroczystościami. Możliwe jest również uzyskanie informacji na temat pozostałych usług związanych z działalnością firmy Malinowe Skarby Paweł Prymula.  

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT), chyba, że wyraźnie zaznaczone jest, że konkretna cena to cena netto (bez podatku VAT).

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za pakowanie, transport oraz dostarczenie), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Kupujących oraz innych użytkowników. Zakazane jest wykorzystywanie serwisu do przygotowania treści bezprawnych, działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego, którzy to zobowiązani są do przestrzegania wszystkich jego postanowień. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

Zabronione jest wykorzystywanie materiałów reklamowych, zdjęć oraz opisów na cele inne niż własne jak np. (reklama, promocja, sprzedaż, wymiana) bez zgody autora. 

§ 6

Konto w Sklepie 

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny. Niezbędne jest podanie wszystkich danych oraz zaakceptowanie regulaminu strony.

Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w § 3.

§ 7

Składanie Zamówienia 

W celu złożenia Zamówienia należy wybrać jedną z dwóch dostępnych możliwości  - zalogować się do Sklepu lub skorzystać z Zamówienia bez rejestracji.

Jeżeli wybrano logowanie do Sklepu należy: 

zalogować się do Sklepu

wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, 

Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji należy: 

wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia. 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności 

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: 

Przesyłka Paczkomaty InPost,

Przesyłka kurierska Inpost (przedpłata lub pobranie)

Przesyłka kurierska DPD (przedpłata lub pobranie)

Odbiór osobisty po uprzednio dokonanej zapłacie za produkty

Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

Płatność online za pośrednictwem platformy Przelewy24

Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.

Dostawa do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się w zakładce „Płatności i Dostawa”. 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia umowy Sprzedaży.

Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy lub po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia płatności za zamówienie.

Na przesłanie potwierdzenia oraz dokonanie płatności Klient ma 2 dni robocze. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

Na czas realizacji, zaksięgowanego zamówienia składa się czas przygotowania do wysyłki oraz czas dostarczenia do Klienta.

Czas realizacji zamówień: 

3-7 dni roboczych dla Produktów dostępnych w magazynie,

7-25 dni roboczych dla Produktów niedostępnych w dniu złożenia zamówienia,

dla zamówień większej ilości Produktu według ustaleń indywidualnych,

w przypadku zamówień zagranicznych według czasu podanego przy potwierdzeniu zamówienia   

W okresach wzmożonych zamówień jak np. święta, czas realizacji zamówień może się wydłużyć. 

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Możliwe są również ekspresowe dostawy, najszybszy możliwy termin realizacji należy ustalić z firmą Malinowe Skarby Paweł Prymula.

§ 10 

Zwrot Produktu 

Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od daty dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

Klient może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy wypełniony formularz zwrotu wraz z dowodem zakupu przed upływem terminu 14dni.

Wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu należy przesłać na adres email: sklep@malinoweskarby.pl

Zwracany towar należy wysłać na adres:  Malinowe Skarby Paweł Prymula, ul. Łąkowa 11, 46-022 Kępa przed upływem 14dni.

Zwracany towar powinien posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny oraz dobrze zabezpieczony na czas transportu

Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy Towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego,  gdy nosi ślady użytkowania lub gdy uległ uszkodzeniu na skutek złego zabezpieczenia przez Klienta na czas transportu.

Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona natychmiast po otrzymaniu towaru oraz na numer konta bankowego podanego przez Klienta w formularzu zwrotu.

Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych z transportem zwracanych Produktów.

Koszty zwrotu przesyłki ponosi Klient.

§ 11 

Reklamacja Produktu 

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Klient może zgłosić reklamację, składając Sprzedawcy wypełniony formularz reklamacji wraz z dowodem zakupu.

W  formularzu reklamacji należy zawrzeć - dane Klienta, dowód zakupu, zwięzły opis wady oraz datę  i okoliczności jej powstania.

Dla uwierzytelnienia reklamacji Klient  może dołączyć zdjęcie wadliwego towaru

Reklamację wraz z dowodem zakupu oraz ewentualnym zdjęciem wadliwego towaru należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail:  sklep@malinoweskarby.pl.

Sprzedawca ustosunkuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie późniejszym  niż  14 dni od daty otrzymania  prawidłowo wypełnionego formularzu reklamacji o którym mowa w ust. 5.

Malinowe Skarby Paweł Prymula nie jest producentem większości towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

§ 12 

Dane osobowe w Sklepie internetowym 

Przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) gwarantują szereg praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klientów, kontrahentów i pracowników firm współpracujących.

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

W przypadku podania przez Klienta informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia oraz może pozbawić Klienta prawa do korzystania z usług Sklepu internetowego.

Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

- w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności online, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.  

- firmy, które wspierają naszą działalność. Są to: dostawcy, partnerzy handlowi, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, firmy windykacyjne, agencje marketingowe, agencje internetowe, ubezpieczeniowe, technologiczne oraz firmy konsultingowe.

Dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez nas zamówionych przez Klienta usług.

Okres przetwarzania danych osobowych Klienta przez Malinowe Skarby Paweł Prymula zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez Malinowe Skarby Paweł Prymula zgód lub innych oświadczeń.

Dane przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Klientem będziemy przechowywać przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, będziemy przechowywać dane Klienta przez 3 lata od dnia ich zebrania.

Będziemy także przechowywać dane osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych będziemy przechowywać przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.

W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Malinowe Skarby Paweł Prymula, w tym dla celu marketingu bezpośredniego będziemy przechowywali do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu wykazania rozliczalności będziemy przechowywali dane osobowe Klienta przez okres, w którym Malinowe Skarby Paweł Prymula jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

§ 13

Postanowienia końcowe 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień  niniejszego Regulaminu. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie www.sklep.malinoweskarby.pl